Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze
zm.).Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Rozdział 4, Prawo odstąpienia od umowy).
2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
(a) Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Sklep – sklep internetowy „broKat” działający pod adresem www.pracowniabrokat.pl,
prowadzony jest przez Brokat spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod
pocztowy: 40-860) przy ul. Gliwickiej 188/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565588, posiadającą NIP:
6342842136, REGON: 361933918 oraz kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ilekroć w Regulaminie mowa będzie o Spółce należy przez to
rozumieć również Sklep.
c) Kupujący – osoba składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
d) Konsument – osoba fizyczna składająca w Sklepie zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
e) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
f) Towar – produkty własne Spółki oraz produkty innych producentów oferowane do sprzedaży przez
Sklep.
3. Regulamin został udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, a każdy Kupujący ma
możliwość zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed zawarciem umowy pomiędzy
Sklepem a Kupującym. Regulamin został również udostępniony na stronie internetowej Sklepu
w formacie PDF, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.
4. Pozostałe dane Spółki: a) Numer rachunku bankowego: 61 1050 1214 1000 0092 1348 9496 (ING
Bank Śląski S.A.).IBAN: PL61 1050 1214 1000 0092 1348 9496 SWIFT – BIC: INGBPLPW b) Kontakt: tel.
kom.: +48 883 866 008 (w godzinach od 09:00 do 17:00), e-mail: produkt@pracowniabrokat.pl,
strona internetowa: www.pracowniabrokat.pl.

II. TWORZENIE KONTA ORAZ PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.
1. Z pośrednictwem Sklepu możliwe jest założenie i prowadzenie konta, składanie zamówień oraz
korzystanie z newslettera.
2. W celu założenia konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracji. Założenie konta jest
nieodpłatne. W celu używania konta należy się do niego zalogować poprzez podanie loginu i hasła

wskazanego w formularzu rejestracji, o ile login lub hasło nie zostały zmienione przez Kupującego po
utworzeniu konta.
3. Złożenie zamówienia jest możliwe przez założone konto w Sklepie lub poprzez podanie
niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację złożonego zamówienia.
4. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach
znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce dotyczącej danego Towaru.
5. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. W celu złożenia
zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego
przesłana zostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
6. Potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia następuje, gdy do Kupującego dotrze e-mail
od Sklepu z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży
pomiędzy Sklepem a Kupującym za zawartą. Obowiązkiem Sklepu jest dostarczenie zamówionego
Towaru, a obowiązkiem Kupującego zapłata za zamówiony Towar.
7. Składanie zamówień przez Internet możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Aktualna przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Safari lub Google Chrome.
8. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia
zamówienia. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, Sklep zwróci wpłacone
pieniądze.
11. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Kupujący informowany jest o tym
fakcie. Kupujący podejmuje decyzje czy zamówienie ma zostać zrealizowane w części czy też w całości
anulowane.
12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów.
Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się
zapasów objętych tą formą sprzedaży.

III. ZAPŁATA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych
polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: a) w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 Dni
Robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia; b) w przypadku płatności
przelewem (przedpłata) – 3 Dni Robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sklepu.

Jeśli wybranego wariantu nie posiadamy na stanie, czas realizacji może wydłużyć
się do 10 dni roboczych.
3. Po skompletowaniu zamówienia Towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas
dostawy wynosi 2 Dni Robocze na terytorium Polski. Czas dostawy do krajów Uni Europejskiej wynosi około 6 Dni Roboczych. Czas dostawy do Stanów Zjednoczonych wynosi około 10 dni roboczych.
4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
5. Za zamówione Towary na terenie Polski Kupujący może zapłacić wybierający jedną z poniższych
form płatności:
a) płatność przy odbiorze (należność pobierana jest wówczas przez kuriera);
b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata).
c) za pomocą platformy Przelewy24 i PayPal.
6. Za zamówienia z dostawą poza terytorium Polski wyłączną formą płatności jest przedpłata
(przelew).
7. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika
Inpost, DPD. Koszt dostawy wynosi:
– Inpost kurier: 14,00 zł – w przypadku płatności przelewem bankowym (przedpłata); b) 17,00 zł –
w przypadku płatności „za pobraniem”.
-Inpost paczkomat: 13,00 zł – w przypadku płatności przelewem bankowym (przedpłata)
– DPD: 17,50 zł – w przypadku płatności przelewem bankowym (przedpłata); b) 21,50 zł –
w przypadku płatności „za pobraniem”.
8. Koszt dostawy poza granicami Polski ustalany jest indywidualnie, zależnie od adresu i kraju, do
którego Towar ma być dostarczony.

IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU ZA WADY TOWARU
1. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności sprzedany Towar jest
niezgodny z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Kupującego;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie
zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru przez okres 2 lat.

4. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego będącego
Przedsiębiorcą w momencie wydania Towaru przewoźnikowi, o którym mowa w Art. III.7, a na
Kupującego będącego Konsumentem – w momencie doręczenia Towaru przez przewoźnika.
5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Konsumenta wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie
ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru
na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Przedsiębiorca może żądać wymiany Towaru na wolny od wad
albo usunięcia wady. Sklep może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady,
gdy wymiana Towaru lub usunięcie wady będą niemożliwe bądź, gdy koszty zadośćuczynienia temu
obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru. W takiej sytuacji Sklep – według wyboru
Przedsiębiorcy – dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty lub dostarczy Przedsiębiorcy inny Towar (za
odpowiednio dopłatą stosownej kwoty bądź lub zwrotem części uiszczonej ceny).
10. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
11. Sklep obowiązany jest przyjąć od Kupującego wadliwy Towar w razie wymiany Towaru na wolny
od wad lub odstąpienia od umowy.
12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady, Koszty wymiany Towaru ponosi
Sklep. Sklep rozpatruje zgłoszenia w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania wadliwego
Towaru.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu.
4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar wraz z kosztami najtańszego zwykłego
sposobu dostarczenia Towaru (kwota 14,00 zł) niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7
(siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zwrotu Towaru.
5. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła zapłata, na
inny rachunek bankowy podany przez Konsumenta lub gotówką.

VI. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta,
korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych.
4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o
aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych
celach. Szczegółowy opis zamieszczony w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu,
prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka
Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory pomiędzy Konsumentem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu wła- ściwego
zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze
zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 roku, poz. 827) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.).
3. Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2016r.
4. W celu realizacji obowiązku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827), wydrukowany Regulamin dostarczany będzie
Konsumentowi wraz z zamówionym Towarem.

play_arrow