Prywatność

1.Z jakim dokumentem masz do czynienia?

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter
informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

2.Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych:
a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej
technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem.
b) uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, jest Brokat spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-860) przy ul. Gliwickiej 188/3,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000565588, posiadającą NIP: 6342842136, REGON: 361933918 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) , kontakt
mailowy: hello@pracowniabrokat.pl, tel. 883 366 008, zwana dalej „Administratorem” i będąca
jednocześnie Sprzedawcą.
Pod powyższymi danymi kontaktowymi można się również skontaktować z inspektorem ochrony
danych.

3.Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie
obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie
danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.

4.W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub
przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w
Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
a) zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie
przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego
Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności
każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w
serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej
zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania
zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do
Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do
obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego
przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
d. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Przelewy24 i PayPal w związku z możliwością
zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar.
d) przekazania Pani/Pana danych osobowych firmom kurierskim -Inpost i DPD w celu wysyłki
zamówienia pod adres wskazany w zamówieniu. Dane przekazane firmom to imię i nazwisko osoby
zamawiającej, dokładny adres: ulica, nr domu mieszkania/domu, kod pocztowy oraz numer telefonu.
e) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
f) przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja
nagród;
g) prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora
(których aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich
odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;

h) ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego
przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy
promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób
dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w
szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i
statystycznych;
i) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku
korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
j) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych,
zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
k) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt.c, Pani/Pana dane
osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. , b) Przelewy24, c) PayPal.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem
płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet
przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i
przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego
wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony
interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest
wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a
Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Przelewy24 i PayPal w związku z
możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar
lub usługę przez Przelewy24 i PayPal w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową Przelewy24 i
PayPal i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie
ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym
przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Przelewy24
oraz PayPal.

5. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:
korzystających ze Sklepu Internetowego:
a) Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie
Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu
kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku
bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz
numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu
Internetowego;

b) Dane Osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z
formularza kontaktowego;
c) Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach; inne dane w szczególności uzyskane
w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu
Internetowego, lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i
podobnych,
d) uzupełniając dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez
Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik
przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące
obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

6. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich
niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest
konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia
przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji
Konta, zapisania się do Newslettera, skorzystania z usługi Przelewy24/ paypal lub skorzystania z naszych
formularzy.
Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio
w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia
umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem
lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości
skutecznego dokonania powyższych czynności.

7. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania
umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art.
6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu
przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym,
jak również przy zapisywaniu się na Newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych
przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest
niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
a) dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);
b) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych
Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem
formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych
oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. Czy Twoje dane podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?

Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów),
przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego
Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on
Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań
Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki
korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą
wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą
najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

9. Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika
przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.
Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz
doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym .
W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy
Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy,
w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w
przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu
lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty
obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy,
które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak
również dostawcy usług prawnych i doradczych.

10. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
b) przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie
umowy, np. do innego administratora;
c) dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są
przetwarzane);
d) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub
usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
e) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej
cofnięciem.
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w
celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w
szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

11. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego , w
przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są
z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych
plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest
tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość
sprzeciwu).
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być
przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
W każdym przypadku:
a) Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub
podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
b) Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec
Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w
celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia
określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
c) W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one
przechowywane przez różny okres.
W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

12. Czy będą do Ciebie przesyłane informacje handlowe (np. na Twój adres e-mail)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np.
wiadomość e-mail).
Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną mogą
być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, w tym po akceptacji
regulaminu usługi newsletter.

13. Pliki „cookies”

a) Kogo dotyczą pliki „cookies”?
W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o
funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep
Internetowy poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Sklepu
Internetowego , niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają Zamówienia, rezerwują Produkty
lub posiadają Konto) (dalej również „Osoba Odwiedzająca”).
b) Z jakiej technologii korzystamy?
W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do
informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z
wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego
komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla
dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych
Administratora, jego partnerów i reklamodawców. Podczas wizyty w Sklepie Internetowym, mogą
być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do
plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.
c) Czym są pliki „cookies”?
Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie
urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu
mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby
dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane
statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług
internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej
d) Czy pliki „cookies” zbierają Twoje dane osobowe?
Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego Aplikacji stosowane są pliki cookies
umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju
informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację
Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania,
mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej
Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w
Sklepie Internetowym – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.
W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną
osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w
szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych
przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w
widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym.
e) Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”?
Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie
wyrażenia przez Osobę Odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne
oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci
domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie
informacji o Osobach Odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach
zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii
cookies, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Sklepu
mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje
co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki).
Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest
potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich
dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów
i usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w
przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora
mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest
wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.
f) Do czego używamy plików „cookies”?
Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Sklepu
Internetowego i Aplikacji, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie

musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym
prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i
personalizacji zawartości Sklepu Internetowego, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i
realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej zgodnie z
jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie
działanie).
Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest
zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej – np. poprzez analizę
tego jak często odwiedza Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje w sklepach
stacjonarnych należących do eobuwie.pl. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć
zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań.
Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym reklam dopasowanych
do ich potrzeb i zainteresowań (przykładowo reklama wynikająca z przeglądania w ostatnim okresie
tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz przygotowania dla pełnoletnich Osób Odwiedzających,
którzy się na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.
W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z
przekazem reklamowym do Osób Odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep Internetowy,
podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych
g)Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików „cookies”?
Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu
opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez Osobę Odwiedzającą, w tym na
prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji
(rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana – nie
wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

14. Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną
lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod
numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki, a także w ramach Serwisu Facebook.
W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia
reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o
przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem
potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania
żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do
dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

15. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem

z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej
ochronie Danych Osobowych.
Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem:
a) Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są Dane Osobowe.
b) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

16. Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona, i jak się o tym dowiesz?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:
a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa
telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa
konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu
danych;
b) rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii
internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
mające wpływ na zakres Polityki.

17. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

play_arrow